30.5.13

Oberpilzling Schwammerjo Pilzlady

 Dreiergruppe: großer Oberpilzling mit Schwammerjo und der Pilzlady
 
 großer Oberpilzling
                                                                                                  Pilzlady und Schwammerljo                                                       Schwammerjo